นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 14
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีวางเสาเอกอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อ.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ อ.เกาะยาว
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา