นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 14
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 3 แห่ง