นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว