นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาพบปะพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง OTOP ยุค Thailand 4.0
รายละเอียด : -
สถานที่ : กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา