นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา