นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมแอทโฮม เขาหลัก โรงแรมลัดดา รีสอร์ท โรงแรมเดอะวอเตอร์ รีสอร์ท โรงแรมลาเวล่า เขาหลัก โรงแรมลาเวล่า เขาหลัก 1 และโรงแรมลาเวล่า เขาหลัก 2
2 10:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา