นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะเพิ่อเตรียมการสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สโมสรรื่นฤดี กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช