นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี