นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา