นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา