นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขอเพิ่มจำนวนห้องพัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมโคกกลอยอิน โรงแรมนาใต้ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา พังงา โรงแรมแสงจันทร์ โฮม และโรงแรมณัฐกาญจน์ รีสอร์ท อ.ตะกั่วทุ่ง
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา