นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง
2 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมหารือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
3 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา