นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขอเพิ่มจำนวนห้องพัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา