นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 09:00 - 00:00 - ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด
3 13:30 - 00:00 - ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง
4 18:30 - 00:00 - ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง