นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ " สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร