นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมตามข้อสั่งการคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เรื่อง สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : - ห้องประชุมโรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า