นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ทแอนด์สปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า