นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 43 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา