นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา