นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 15
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:30 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา