นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการประชุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหรา หมู่ที่ 6 ต.นบปริง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 บรรยายให้ความรู้ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
3 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
4 15:00 - 00:00 กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองจ้านเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนในพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในการสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดพังงา ราชอาณาจักรไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา