นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 18:00 ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารรัฐสภา 2 กทม.