นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมการประชุมสภาสีเขียวภายใต้แผนงาน IMT - GT ครั้งที่ 2 (GCM) และการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเรื่องเมืองสีเขียว ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา