นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิด โครงการ หยุดชน ! Stop the Crash และกิจกรรม Clean up my home town ครั้งที่ 8
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณพิธี เรือ ต.813 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
2 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2017
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา