นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศเรื่องการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี (Vision 2036) และแผนการดำเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 3 ปี 2560 - 2564 แผน IMT - GT
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร