นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุในอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 7 แห่ง
2 15:30 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ วัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลังเก็บวัตถุระเบิด ม.4 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา