นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 7 แห่ง
3 15:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ วัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลังเก็บวัตถุระเบิดของนายประยงค์ ปิยนามวานิชหมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา