นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 17
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องทองคำ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (อกศจ.พังงา) ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา
4 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
5 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
6 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสหกรณ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา