นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2 10:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา