นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานสวนตำบล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา