นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 รับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59
รายละเอียด : -
สถานที่ : สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร