นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา