นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา(แห่งใหม่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.โยธาธิการและผังเมือง