นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา