นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุุมโรงแรมลาฟลอล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เขาหลัก
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา