นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมลาฟลอล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เขาหลัก