นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม รร.ลาฟอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า