นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา