นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมมารยาทไทยครูต้นแบบ จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา