วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน มีนาคม 2560

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ห้องประชุมตาปู รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.ทสจ.พังงา 076-481033
2 มี.ค. 60
08:00
ร่วมประชุมเปิดหลักสูตร "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)"
-
ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. / 02-3569999 ต่อ 8903 8921 9984
3 มี.ค. 60
15:30
ร่วมหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาสัญจร"
-
ณ รร.ลาฟอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 02-1419164
3 มี.ค. 60
18:30
ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network"
-
ณ ศูนย์ทางการแพทย์เขาหลัก อาคารซัมซุง ทต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.สาธารณสุข จ.พังงา 076-481725
5 มี.ค. 60
14:00
ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
-
ณ ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม บ้านเขาเฒ่าใน ต.ทับปุด อ.ทับปุด ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม 061-1921052
6 มี.ค. 60
08:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.พังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ณ ห้องประชุมพิงกัน รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.แรงงาน จ.พังงา 076-413968-9
6 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.จ.พง กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
6 มี.ค. 60
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ห้องประชุม อบต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ทสจ.พังงา 076-481033
7 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60
00:00
ประธานคณะเดินทางไปร่วมงานโครงการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ITB)
-
สหพันธ์รัฐเยอรมนี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว/ 076-443443
14 มี.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
15 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ จ.พังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
15 มี.ค. 60
11:00
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดามัน
-
ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา /ว.เทคนิคพังงา
15 มี.ค. 60
10:00
ประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
-
ณ ห้องพิงกัน รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พลังงาน จ.พังงา 076-460728
16 มี.ค. 60
10:30
ต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-
ณ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ และ รพ.สต.พรุใน อ.เกาะยาว สนง.สสจ.พังงา 076-481725
17 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมรับฟังความคิดเพื่อสร้างความปรองดอง
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง ปกครองจังหวัด 076-481455
18 มี.ค. 60
09:19
ประธานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
-
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.พังงา สนง.ท้องถิ่น .จ.พังงา076-481435
20 มี.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม"ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง ศูนย์ดำรงธรรม จ.พังงา 076-481426
21 มี.ค. 60
09:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมปันหยี รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.ยุติธรรม จ.พังงา 076-481819
21 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.คลัง จ.พังงา 076-481475
22 มี.ค. 60
09:00
ร่วมงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560
-
ณ ฮอลล์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี กรมทรัพยากรน้ำ 02-2716256
23 มี.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
-
ณ รร.กระบี่เมอริไทม์ จ.กระบี่ มทบ.43
24 มี.ค. 60
09:30
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ณ ห้องประชุม รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.ปภ.จ.พังงา 076-460607
24 มี.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 076-413379
24 มี.ค. 60
13:00
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการฝึกเชิงอภิปรายรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ณ ห้องประชุม รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.ปภ.จ.พังงา 076-460607
25 มี.ค. 60
19:30
ประธานพิธีมอบรางวัลการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ตะโกลา ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2560
-
ณ ร้านอาหารชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ทต.คึกคัก 076-406338
27 มี.ค. 60
10:00
ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
-
ณ ห้องนพรัตน์ธารา รร.กระบี่เมอริไทม์ จ.กระบี่ กองทัพภาคที่ 4
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 60
08:00
ร่วมงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
-
ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม/076 - 481426
2 มี.ค. 60
08:00
ร่วมการประชุมเปิดหลักสูตร " การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) "
-
ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร. / 02-3569999 ต่อ 8903 8921 9984
3 มี.ค. 60
11:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการ สื่อพังงา (P.A.R.T.) ปันรักสู่น้อง ปีที่ 2
-
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา คุณนิตยา ราชานา/089 - 0315946
6 มี.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 มี.ค. 60
10:00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม และการขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง ปค.จังหวัด/076-481455
7 มี.ค. 60
09:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา ท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
7 มี.ค. 60
19:00
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5 "สิมิลันเกมส์"
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา/076-599405
8 มี.ค. 60
07:30
ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 7
-
ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/076 - 412024
8 มี.ค. 60
08:30
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ เข้าพบ
-
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ (ยุทธศาสตร์)/076 - 481422
8 มี.ค. 60
09:00
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ (ยุทธศาสตร์)/076 - 481422
9 มี.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
10 มี.ค. 60
09:30
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ./076 - 460607
10 มี.ค. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา/076 -481849
11 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
11 มี.ค. 60
15:00
ประธานในพิธีเปิดการจัดสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรีระดับจังหวัด การจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวและกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560
-
ไอดิน บูติก รีสอร์ท ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.พมจ/076 - 412179
12 มี.ค. 60
20:00
ประธานพิธีเปิดงานการกุศลมัสยิดนูรุ้ลกอมัร และสัปบุรุษ (บ้านหินลาด)
-
ม.10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา บังดล/084 - 0585728
13 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
13 มี.ค. 60
14:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการชั่วคราว " ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก Andaman Hub Medical Network"
-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/ 076 - 440623
14 มี.ค. 60
10:00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมในเขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา จำนวน 4 แห่ง ปกครอง/076 - 481455
15 มี.ค. 60
09:30
ร่วมการประชุมรับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กอ.รมน.จังหวัด/076 - 481522
16 มี.ค. 60
11:30
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์) ขอพบ
-
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด สนง.พาณิชย์/076 - 481741
16 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมรับฟังความคิดเพื่อสร้างความปรองดอง
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปกครอง/076 - 481455
16 มี.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
17 มี.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
20 มี.ค. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรม/076 - 481426
21 มี.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรม " กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้"
-
ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กอ.รมน.พง./076 - 481522
22 มี.ค. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
บริเวณซุ้มด้านหน้า สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา สนง.อัยการจังหวัดพังงา/076-481816
22 มี.ค. 60
09:00
ประธานเปิดกิจกรรมชุมนุม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.ปภ/076 - 460607
22 มี.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน/076 - 599337
23 มี.ค. 60
10:00
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
โรงเรียนบ้านเตรียม หมู่ที่ 4 ตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปกครอง/ 076 - 481455
24 มี.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-413379
24 มี.ค. 60
13:30
ประธานเปิดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล
-
ศาลาเขาช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดพังงา (พี่เพชรศรี/081 - 3264208)
25 มี.ค. 60
16:00
ประธานเปิดงานวันรวมใจเยาวชน ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารูลกาเบตร (มัสยิดบ้านใหญ่)
-
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารูลกาเบตร (มัสยิดบ้านใหญ่) เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว นายสุวรรณ มังคละ (ครูใหญ่) /083 - 9330396
25 มี.ค. 60
19:00
ประธานพิธีเปิดงาน " รวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านคลองไส"
-
บริเวณมัสยิดบ้านคลองไส ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา -
27 มี.ค. 60
13:30
ประธานประชุมเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559
-
ห้องประชุมปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัด/076 - 481524
27 มี.ค. 60
18:30
ประธานเปิดงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา
-
โรงเรียนบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รร.บ้านท่านุ่น/ 076 - 452064
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 60
10:00
ประธานในการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด สนจ. (อก.)/076-481424
1 มี.ค. 60
11:00
ประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
1 มี.ค. 60
09:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
-
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา/076-432280
2 มี.ค. 60
08:00
ร่วมประชุมเปิดหลักสูตร "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)"
-
ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. / 02-3569999 ต่อ 8903 8921 9984
3 มี.ค. 60
00:00
ไปราชการกรุงเทพมหานคร
-
- -
6 มี.ค. 60
00:00
ติดต่อราชการสำนักงบประมาณ
-
- -
7 มี.ค. 60
00:00
ติดต่อราชการกระทรวงมหาดไทย
-
- -
8 มี.ค. 60
09:00
เข้าร่วมงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017-2021
-
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร สถิติจังหวัด /076-460649
9 มี.ค. 60
10:00
ประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมตะปู โรงแรมมภูงา อุตสาหกรรมจังหวัด 076-411980
9 มี.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
10 มี.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
12 มี.ค. 60
14:00
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลฯธนาภรณ์ ขิมทองดอนดู่
-
วัดพิทักษ์ธรรมมาราม อ.ทับปุด จ.พังงา -
13 มี.ค. 60
08:30
ร่วมประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 10
-
โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
14 มี.ค. 60
08:30
ร่วมประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 10
-
โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
15 มี.ค. 60
08:30
ร่วมงานประกวดจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560 และนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE พังงา
-
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สสจ./076-481721
16 มี.ค. 60
18:30
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
-
สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร กกท./076-460503
17 มี.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
18 มี.ค. 60
09:00
ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา) ท้องถิ่นจังหวัด (กม.)/076-481433
20 มี.ค. 60
07:30
ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สนจ. (อก.)/076-481424
21 มี.ค. 60
10:00
ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ หมายเลข 813 (บุเรศผดุงกิจ)
-
อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อบจ/076 - 481484
21 มี.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับตั้งแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559
-
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า/076 - 421100 - 13
22 มี.ค. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัด สนง.อัยการจังหวัด /076-481816
22 มี.ค. 60
09:30
ประธานในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
-
วัดอุทัยราษฎรบำรุง ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด สนง.พระพุทธฯ 076-413908
23 มี.ค. 60
13:30
ประธานในการประชุมคณะกรรมการทำงานคลินิกโรคจากการทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุข สสจ(งานส่งเสริมสุขภาพ)/076-481721 ต่อ 1102
24 มี.ค. 60
10:00
ประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันข้าราชการพลเรือน และเตรียมการจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ./076-481424
27 มี.ค. 60
13:30
ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดพังงา (อ.ก.พ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(บุคคล)/076-481437
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 60
10:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
1 มี.ค. 60
11:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
1 มี.ค. 60
13:30
- ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-412522
1 มี.ค. 60
17:35
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง/571767
2 มี.ค. 60
09:00
- ประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา/599331-4
2 มี.ค. 60
10:00
- ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และร่วมหารือข้อราชการ
-
ห้องทำงานปลัดจังหวัดพังงา สนง.พลังงานจังหวัดพังงา/460727
2 มี.ค. 60
16:00
- ร่วมรับฟังการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
3 มี.ค. 60
15:30
- ร่วมพบปะและหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาสัญจร"
-
โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
3 มี.ค. 60
18:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network"
-
อาคารซัมซุง เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/481725 ต่อ 303
3 มี.ค. 60
10:00
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "หน่วยบริการประชาชน ตำรวจท่องเที่ยวเขาหลัก" จังหวัดพังงา
-
หน่วยบริการประชาชน ตำรวจท่องเที่ยวเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 5
4 มี.ค. 60 - 5 มี.ค. 60
00:00
- เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
4 มี.ค. 60
09:00
- ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล 4 มีนาคม ประจำปี 2560
-
บริเวณหน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3/076-453342 ต่อ 21496, 21221
5 มี.ค. 60
18:00
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานฉลองมงคลสมรสบุตรสาวนายชาติ คงรื่น เกษตรอำเภอท้ายเหมือง
-
อาคารจัดเลี้ยงชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า -
6 มี.ค. 60
09:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 มี.ค. 60
11:00
- ร่วมตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรมวอเตอร์ปาร์ค ของบริษัทพังงา พีวู๊ด จำกัด
-
ที่ตั้งโครงการโรงแรมวอเตอร์ปาร์ค ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ทสจ./076-481033
6 มี.ค. 60
13:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสนง.เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ทสจ./076-481033
7 มี.ค. 60
10:00
- ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ
-
โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง ปค.จังหวัด/076-481455
8 มี.ค. 60
09:30
- ตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด และประชุมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
-
คลังเก็บวัตถุระเบิด ม.2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
8 มี.ค. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/411922
8 มี.ค. 60
14:00
- ประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
9 มี.ค. 60
09:00
- ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม
-
ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา กอ.รมน.จว.พง./481430
9 มี.ค. 60
16:00
- ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
10 มี.ค. 60
09:30
- ประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร"
-
ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
10 มี.ค. 60
09:30
- ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
12 มี.ค. 60
14:00
- ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลฯธนากรณ์ ขิมทองดอนดู่
-
วัดพิทักษ์ธรรมมาราม อำเภอทับปุด -
13 มี.ค. 60
14:00
- ร่วมพิธีเปิดศูนย์ชั่วคราว "ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก Andaman Hub Medical Network"
-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า สนง.สาธารณสุขจังหวัด/076-481725 ต่อ 1401
14 มี.ค. 60
09:00
- ออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ในเส้นทางถนนเพชรเกษม ช่วงโคกกลอย - เขาหลัก
-
พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
14 มี.ค. 60
10:00
- ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ,โรงแรม เดอะ บริษา, โรงแรม โจ เกสเฮาว์ และโรงแรมตัวโปรด โฮม อำเภอท้ายเหมือง ปค.จังหวัด/076-481455
15 มี.ค. 60
10:00
- ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
-
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา) ม.7 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด กอ.รมน.จว.พง./481430
15 มี.ค. 60
09:30
- ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
-
ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา กอ.รมน.จ.พง./076-481424
16 มี.ค. 60
09:30
- ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 มี.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 มี.ค. 60
11:30
- ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ กนช. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
-
ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วปา กอ.รมน.จ.พง./076-481462
17 มี.ค. 60
09:30
- ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
17 มี.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
18 มี.ค. 60
08:30
- ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
-
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481433
20 มี.ค. 60
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
21 มี.ค. 60
00:00
- ลาพักผ่อน
-
- -
22 มี.ค. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
บริเวณซุ้มด้านหน้า สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา สนง.อัยการจังหวัดพังงา/481815-7
22 มี.ค. 60
10:00
- ประธานตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
-
บ้านเล็ดตอก ม.5 ต.เหล อ.กะปง ปค.จังหวัด/076-481455
22 มี.ค. 60
08:30
- ร่วม "โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"
-
สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3/076-453342-3
23 มี.ค. 60
09:30
- ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
โรงเรียนบ้านเตรียม ม.4 ต.คุระ อ.คุระบุรี ปค./481455
23 มี.ค. 60
14:00
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทับปุดก่อสร้าง และนายธีรภัทร รติธรรมกุล ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
-
พื้นที่ ม.4 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด ทสจ.440619-20
24 มี.ค. 60
10:00
- ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมอุบลฉัตร ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช/045-341202
25 มี.ค. 60
19:30
- ร่วมในการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การแข่งขันกีฬา "ตะโกลา ท้องถิ่นเกมส์"
-
ร้านชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า สนง.เทศบาลตำบลคึกคัก/460338
27 มี.ค. 60
13:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
28 มี.ค. 60
08:30
- กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ปค./481455
28 มี.ค. 60
10:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา สนง.ขนส่งจังหวัดพังงา/481503
28 มี.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
29 มี.ค. 60
08:30
- กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2
-
ร้านชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ปค./481455
30 มี.ค. 60
08:00
- ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค./481455
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 60
10:00
ร่วมการประชุมคณะทำงานคัดเลือกกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด สนจ. (อก.)/076-481424
1 มี.ค. 60
11:00
ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
1 มี.ค. 60
17:35
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง/571767
1 มี.ค. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-412522
2 มี.ค. 60
08:00
ร่วมในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา/599331-4
2 มี.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
3 มี.ค. 60
15:30
ร่วมพบปะและหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาสัญจร"
-
โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
3 มี.ค. 60
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานสถิติรายสาขา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา/076-460649
3 มี.ค. 60
09:30
ร่วมประชุมหารือการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481433
6 มี.ค. 60
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
7 มี.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
8 มี.ค. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 7
-
ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-411922
8 มี.ค. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
8 มี.ค. 60
09:00
ร่วมการประชุมตามประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
9 มี.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
9 มี.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
10 มี.ค. 60
09:30
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร"
-
ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/0-76481455
13 มี.ค. 60
14:00
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ชั่วคราว "ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก Andaman Hub Medical Network"
-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า สนง.สาธารณสุขจังหวัด/076-481725 ต่อ 1401
14 มี.ค. 60
09:00
- ออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ในเส้นทางถนนเพชรเกษม ช่วงโคกกลอย - เขาหลัก
-
- พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
15 มี.ค. 60
09:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
16 มี.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
17 มี.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
18 มี.ค. 60
07:30
ร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
-
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481433
19 มี.ค. 60 - 20 มี.ค. 60
08:00
ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
-
ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สนจ.อำนวยการ/076-481424
21 มี.ค. 60
10:00
ร่วมตรวจงานโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว(บ้านท่าเขา) อ.เกาะยาว
-
ณ สะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าเขา ม. 4 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/0-76481455
22 มี.ค. 60
09:00
ร่วมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
-
ชายหาดเขาหน้ายักษ์ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา/076 - 453342 - 3
22 มี.ค. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
บริเวณหน้าสำนักงานอัยการจังหวัด สนง.อัยการจังหวัด /076-481816
23 มี.ค. 60
10:00
ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
โรงเรียนบ้านเตรียม หมู่ที่ 4 ตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปกครอง/ 076 - 481455
24 มี.ค. 60
10:00
ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 และเตรียมการจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
27 มี.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดพังงา (อ.ก.พ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(บุคคล)/076-481437