วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน เมษายน 2560

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
2 เม.ย. 60
09:00
ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อ
-
ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481595-6
3 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
4 เม.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการของคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ076-481424
4 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง สนง.จ.พง. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ076-481424
4 เม.ย. 60
15:00
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferece) เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการ แนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง สนง.ปภ.จังหวัดพังงา 076-460607
5 เม.ย. 60
07:30
ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
-
ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา 076-450912-3
5 เม.ย. 60
09:45
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
-
ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง ฐานทัพเรือพังงา 076-453342
5 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะบ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 076-481426
6 เม.ย. 60
09:00
ประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อ.เมืองพังงา สนง.จ.พังงา กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
7 เม.ย. 60
00:00
ลาพักผ่อน
-
- -
10 เม.ย. 60
00:00
ลาพักผ่อน
-
- -
11 เม.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.พังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง กศน.จ.พังงา 076-481035-36
11 เม.ย. 60
13:00
ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.พังงา
-
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481596
11 เม.ย. 60
17:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ณ ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 076-412939
12 เม.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.ทสจ.พังงา 076-481033
12 เม.ย. 60
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.พังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.จ.พง.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
12 เม.ย. 60
10:39
ประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ) -
13 เม.ย. 60
06:50
ประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
-
ณ บริเวณหน้า สนง.เทศบาลเมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 110
13 เม.ย. 60
18:50
ประธานพิธีสมโภชหลวงปู่ทวด ประจำปี 2560
-
ณ บริเวณสวนกาญจนาภิเษก อ.เมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 110
18 เม.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน 076-481458
19 เม.ย. 60
08:30
กล่าวต้อนรับและร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
-
ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อำเภอเมืองพังงา ปกครองจังหวัด 076-481455
20 เม.ย. 60
11:30
ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
-
ณ สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
20 เม.ย. 60
19:30
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
-
ณ บ้านเลขทื่ 309 ม.2 ซ.เจียรพันธุ์ 5 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
20 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.คุมประพฤติ จ.พังงา ยุติธรรม จ.พังงา 076-481820
21 เม.ย. 60
09:00
ประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ณ วัดราษฎร์สโมสร ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481595-6
23 เม.ย. 60
08:30
ร่วมเป็นเกียรติงานการจัดวางยุทโธปกรณ์ (รถยนต์ที่ปลดประจำการ) โครงการ "พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"
-
ณ บริเวณอ่าวเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก
24 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" ระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุม สนง.พาณิชย์ จ.พังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076-481747
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
4 เม.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ/076 - 460607
4 เม.ย. 60
15:00
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferece) เพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมมาตรการ แนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ/076 - 460607
5 เม.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
-
โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวฯ/076 - 450912
5 เม.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ปภ./076 - 460607
5 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะ บ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ (ดำรงธรรม) /076 - 481426
5 เม.ย. 60
09:30
จัดรายการสด "ผู้ว่า ผูู้บริหารชี้แจงชาวบ้าน"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ/076 - 481456
6 เม.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
6 เม.ย. 60
08:30
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สนจ(อก)/076-481424
7 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
8 เม.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
8 เม.ย. 60
20:30
ร่วมงานการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนต่อเติมมัสยิดบ้านบนทุ่ง
-
มัสยิดบ้านบนทุ่ง ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา นายดำรง โบบทอง/087 - 6247179
9 เม.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
9 เม.ย. 60
07:00
ประธานเปิดโครงการงานบุญสานรักษ์ สะพานวัฒนธรรมสองเมืองคุณธรรมชุมชนคนสารสิน
-
บริเวณสะพานสารสิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรม/076 - 481595
9 เม.ย. 60
10:30
ประธานเปิดโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
-
ท่าเทียบเรือสุระกุล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สนง.ปภ./076 - 460607
10 เม.ย. 60
09:00
ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพังงา
-
บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมือง จังหวัดพังงา สนง.ปภ./076 -460607
10 เม.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมโรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สนง.ทสจ/076 - 481033
10 เม.ย. 60
13:00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมในเขตอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา 3 แห่ง ปกครอง/ 076 - 481455
11 เม.ย. 60
13:00
ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.พังงา
-
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481596
11 เม.ย. 60
17:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ณ ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา สนง.เหล่ากาชาด 076-411939
11 เม.ย. 60
10:00
หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
-
จุดตรวจอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี สนง.ปภ/076 - 460607
12 เม.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุธศาสตร์)076 - 481422
12 เม.ย. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ/076 - 481033
12 เม.ย. 60
10:00
-ร่วมพิธีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ) -
18 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
19 เม.ย. 60
08:30
ร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/481426
20 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งแรกภายหลังการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา/076 - 412020
20 เม.ย. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.ยุติธรรม/076 - 481820
21 เม.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการและค่าตอบแทนการใช้สถานที่ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา
-
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 11
22 เม.ย. 60
13:30
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
-
บุหลันอันดา บาบ๋า รีสอร์ท สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ/076 - 450912
24 เม.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
24 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ/076 - 460607
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดพังงา
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จัดหางานจังหวัด 076-460674
3 เม.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ทสจ. 0-7648-1033
4 เม.ย. 60
13:30
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
5 เม.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
-
โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬา 076-450912-3
5 เม.ย. 60
10:00
ร่วมประชุมและรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
6 เม.ย. 60
09:00
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
7 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
10 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา เทศบาลเมืองพังงา/076-411780
11 เม.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-412-071
11 เม.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.กศน.จังหวัดพังงา / 076-481035-6
12 เม.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481422
12 เม.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 4/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ศธ. 076-412529
12 เม.ย. 60
10:00
ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ) .
13 เม.ย. 60
09:00
หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมชุดที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพังงา
-
อ.กะปง และ อ.ท้ายเหมือง ปภ.076-460607
13 เม.ย. 60
06:30
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
-
บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา ทม.พังงา 076-411780 ต่อ 110
13 เม.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
14 เม.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
18 เม.ย. 60
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา พช./076-481458
19 เม.ย. 60
08:30
ร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
20 เม.ย. 60
10:00
ร่วมตรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนกะปงเยาววิทย์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
-
โรงเรียนกะปงเยาววิทย์ อ.กะปง สนจ. (อำนวยการ) /076-481424
20 เม.ย. 60
19:30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
-
ณ บ้านเลขทื่ 309 ม.2 ซ.เจียรพันธุ์ 5 ตลาดบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี สนจ. /076-481424
21 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
22 เม.ย. 60
08:30
ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 กศจ.พังงา
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ศธ. 076-412529
24 เม.ย. 60
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ (แห่งใหม่)
-
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โยธาฯ 076-460625
25 เม.ย. 60
08:30
ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี สำนักงาน ก.พ/0-2547-1771
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 เม.ย. 60 - 2 เม.ย. 60
00:00
- เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
3 เม.ย. 60
10:00
- ประธานตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
-
บ้านท่าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว ปค.จังหวัด/076-481455
4 เม.ย. 60
10:00
- ประธานการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
-
ณ บ้านปากด่าน ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด ปค.จังหวัด/076-481455
4 เม.ย. 60
14:00
- ประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.โครงการก่อสร้าง หมวดการทางท้ายเหมือง สนจ.อำนวยการ/076-481424
5 เม.ย. 60
10:00
- ประธานการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
-
บ้านทรายขาว ม.7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง ปค.จังหวัด/076-481455
5 เม.ย. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
-
โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
5 เม.ย. 60
13:30
- ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะ บ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
6 เม.ย. 60
07:45
- ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
7 เม.ย. 60
14:00
- ร่วมประชุมเตรียมการพิธีการจัดวางยุทโธปกรณ์ (รถยนต์ที่ปลดประจำการ) ในโครงการพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
-
ห้องรับรองส่วนหน้า โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา เขาหลัก มูลนิธิรักษ์เขาหลัก/0928517624
10 เม.ย. 60
09:00
- ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
-
บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมืองพังงา สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
11 เม.ย. 60
10:00
- ประธานการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
-
บ้านบางวัน ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี ปค.จังหวัด/076-481455
11 เม.ย. 60
08:00
- ตรวจสถานที่อนุบาลต้นไม้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
11 เม.ย. 60
14:00
- ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทับปุดก่อสร้างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
-
ห้องทำงานปลัดจังหวัดพังงา ทสจ.440619-20
11 เม.ย. 60
17:00
- ร่วมประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
12 เม.ย. 60
14:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
12 เม.ย. 60
10:00
-ร่วมพิธีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ) -
13 เม.ย. 60
06:30
- ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
-
บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 110
13 เม.ย. 60
18:30
- ร่วมพิธีสมโภชหลวงปู่ทวด ประจำปี 2560
-
บริเวณสวนกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองพังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 110
18 เม.ย. 60
10:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/481458
18 เม.ย. 60
14:30
- ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ ศปป.3 กอ.รมน.
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา กอ.รมน.จ.พง./076-481522
19 เม.ย. 60
08:00
- ร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/481426
20 เม.ย. 60
10:00
- ร่วมตรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนเยาววิทย์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-
โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง สนจ.อำนวยการ/076-481424
20 เม.ย. 60
11:30
- ร่วมตรวจพื้นที่ และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
-
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
21 เม.ย. 60
10:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โตีะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
21 เม.ย. 60
08:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
วัดราษฎร์สโมสร อำเภอตะกั่วทุ่ง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
22 เม.ย. 60 - 23 เม.ย. 60
00:00
- เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
22 เม.ย. 60
10:00
- ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดระเบียบบริเวณชายหาด
-
ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า กอ.รมน.จ.พง./076-481522
23 เม.ย. 60
07:30
- ร่วมเป็นเกียรติงานการจัดวางยุทโธปกรณ์ (รถยนต์ที่ปลดประจำการ) โครงการ "พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"
-
บริเวณอ่าวเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก/0928517624
24 เม.ย. 60
09:30
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179 ต่อ 13
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
3 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
4 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
4 เม.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.โครงการก่อสร้าง หมวดการทางท้ายเหมือง สนจ.อำนวยการ/076-481424
4 เม.ย. 60
09:00
ร่วมการประชุมสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการของคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ076-481424
5 เม.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 9
-
โรงยิมอเนกประสงค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวฯ/076 - 450912
5 เม.ย. 60
10:00
ร่วมประชุมและรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
5 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโรงงานกำจัดขยะ บ้านท่าปากแหว่ง และการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่สาธารณะชายหาดนาใต้ฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ (ดำรงธรรม) /076 - 481426
6 เม.ย. 60
07:45
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
7 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
10 เม.ย. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัม
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน/0-7621-2222
11 เม.ย. 60
08:00
ตรวจสถานที่อนุบาลต้นไม้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
11 เม.ย. 60
13:00
ร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำจดหมายเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดพังงา ฯ
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรม จ.พง./076481596
12 เม.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
12 เม.ย. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ/076 - 481033
12 เม.ย. 60
10:00
ร่วมพิธีจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ) -
13 เม.ย. 60
06:30
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
-
บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา ทม.พังงา 076-411780 ต่อ 110
18 เม.ย. 60
14:30
- ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ ศปป.3 กอ.รมน.
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา กอ.รมน.จ.พง./076-481522
18 เม.ย. 60
07:30
กรรมการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนนสายการท่องเที่ยวชุมชน บ้านท่าค่าย-บ้านอันเป้า
-
เกาะยาวน้อย ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว/076-597003
19 เม.ย. 60
08:30
ร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/481426
19 เม.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 เพิ่มเติม
-
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา ก.ยุทธศาสตร์ฯสนจ./076481422
20 เม.ย. 60
11:30
ร่วมตรวจพื้นที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
-
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ สนจ. (อำนวยการ) /076-481424
21 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
23 เม.ย. 60
07:00
ร่วมเป็นเกียรติงานการจัดวางยุทโธปกรณ์ (รถยนต์ที่ปลดประจำการ) โครงการ "พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"
-
บริเวณอ่าวเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก/0928517624
24 เม.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -