วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 ต.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
4 ต.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ต.ค. 60
14:30
ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
5 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 ต.ค. 60
07:00
ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
-
วัดประชุมโยธี สนง.พระพุทธ/076-413908
6 ต.ค. 60
09:00
ประธานประชุมติดตามโครงการงบประมาณปี 61 ของอำเภอกะปงและอำเภอตะกั่วป่า
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422-33
7 ต.ค. 60
08:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อ.เกาะยาว จ.พังงา สสจ.พังงา /076-481721
7 ต.ค. 60
14:30
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สสจ.พังงา /076-481721
8 ต.ค. 60
14:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
โรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์ อ.กะปง จ.พังงา สสจ.พังงา / 076-481721
8 ต.ค. 60
08:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.ครุระบุรี จ.พังงา สสจ.พังงา /076-481721
9 ต.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
10 ต.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
11 ต.ค. 60
09:00
ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
11 ต.ค. 60
14:00
ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
12 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 ต.ค. 60
10:30
ประธานพิธีมอบทุน "มูลนิธิเจียร-วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน " และ "กองทุนกฐินคุณเอกพจน์ - บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก" ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา /076-413399
13 ต.ค. 60
09:00
ตรวจเยี่ยมการประชุมซักซ้อมภารกิจ การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านบริการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา/ 076-481455
13 ต.ค. 60
09:00
ตรวจเยี่ยมการประชุมซักซ้อมภารกิจ การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านอื่นๆ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
-
ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา ที่ทำการปกครองอ.เมืองพังงา/ 076-481517
13 ต.ค. 60
07:00
ประธานในพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ / 076481424
13 ต.ค. 60
16:30
ประธานในพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
16.30 น.
มณฑลพิธีศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนา/076-413910
16 ต.ค. 60
08:39
ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนา/076-413908
16 ต.ค. 60
13:30
ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
-
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา/076-460749
17 ต.ค. 60
10:15
ประธานพิธีเปิด "สมัชชาพลเมืองจิตอาสา นโยบายประชาชน สู่พังงาแห่งความสุข"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พมจ./076-412179
17 ต.ค. 60
14:00
ประธานมอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัย
-
ศาลาประชาคมอำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปภ.จ.076-460607
18 ต.ค. 60
18:30
-ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงจากนายกรัฐมนตรี
-
พระที่นั่งอัมพรสถาน และตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร สนจ.อำนวยการ/076-481424
18 ต.ค. 60
08:30
ร่วมการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยและซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจในสัง
-
ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สนจ.อำนวยการ/076-481424
19 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)และประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 ต.ค. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
4 ต.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
5 ต.ค. 60
14:30
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
-
ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
6 ต.ค. 60
07:00
ร่วมในพิธีตักบาตรเทโว
-
วัดประชุมโยธี สนง.พระพุทธ/076-413908
9 ต.ค. 60
09:00
ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
11 ต.ค. 60
13:30
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย สป.ชั้น 6 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานจังหวัดพังงา/076-481424
11 ต.ค. 60
09:00
ร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
-
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม สนง.เขตพื้นที่ฯ 413399
12 ต.ค. 60
09:00
ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์
-
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. สนง.เขตพื้นที่ฯ 413399
13 ต.ค. 60
16:00
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา/076-413910
16 ต.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
ปี 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬา 046 450912
17 ต.ค. 60
08:30
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
-
ณ ห้องสามอ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์ สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
18 ต.ค. 60
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
19 ต.ค. 60
08:00
ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
-
วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม ตะกั่วป่า) อำเภอตะกั่วป่า
19 ต.ค. 60
10:00
ประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวฯ 076 450912
19 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
23 ต.ค. 60
08:30
ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
-
ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 ต.ค. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
4 ต.ค. 60
13:30
ประชุมคณะทำงานด้านพิธีการ และคณะทำงานด้านจัดการแสดงมหรสพฯ (งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พังงา)
-
-ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา (ศาลากลางจังหวัดพังงา หลังเก่า) -สำนักงานวัฒนธรรมฯ 076-481596
5 ต.ค. 60
09:00
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามฯ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สนจ.(ศดธ.) 076-481426
5 ต.ค. 60
14:30
เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 ต.ค. 60
13:30
ประtธานการประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา (ด้านอำนวยการและจัดสถานที่และด้านจัดนิทรรศการ)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424-23
6 ต.ค. 60
07:00
ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
-
วัดประชุมโยธี สนง.พระพุทธ/076-413908
7 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
00:00
เวรผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุนเฝ้าระวังเหตุเกิดในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการฯ
-
- สนจ. อก. 076-481422
9 ต.ค. 60
00:00
ปฎิบัติราชการปกติ
-
- -
10 ต.ค. 60
08:30
-ประธานเปิดงานแสดงศิลปะผลงานนักเรียนในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
-
โรงเรียนบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ศธจ.พังงา/ผู้ประสานงานโครงการ 081-7477272
11 ต.ค. 60
09:00
เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
11 ต.ค. 60
10:00
ประธานการประชุมทางใกล ระบบ VTC กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในพระราชพิธีในพื้นที่จังหวัด เพื่อประสานงานการรักาาความปลอดภัยด้วยการประชุมทางใกล
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สรมน.พง. โทร.076481522
12 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
13 ต.ค. 60
06:30
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
13 ต.ค. 60
16:00
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ
เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
16 ต.ค. 60
13:30
การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 10/2560
-
ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2ถนนพระราม 9 กทม. สนง.โยธาฯ โทร.076460625
17 ต.ค. 60
11:00
การตรวจสอบที่ตั้งโครงการ Le Menara ของบริษัท ธนพิพรรษน์ จำกัด และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 3/2560
-
สถานที่ตั้งโครงการฯ และ อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทสจ.พังงา 076481033 / 0850423238 ธนกร
17 ต.ค. 60
10:00
เข้าร่วมประชุม VDO Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
-เลื่อนจากวันที่ 12 ตค.60 มาเป็น 17 ตค.60 เวลาเดิม
ห้องประชุมศาลากลาง จ.พังงา ศูนย์ดำรงธรรม จ.พังงา
18 ต.ค. 60
10:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจฯ อำเภอทับปุด
อำเภอทับปุด สนจ.อำนวยการ/076-481424
18 ต.ค. 60
13:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 10/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ท้องถิ่น จ.พังงา 076-481435
18 ต.ค. 60
15:30
ประธานการประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 7/2560
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) ท้องถิ่น จ.พังงา 076-481435
19 ต.ค. 60
14:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจติดตามฯ อ.ท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง สนจ.อำนวยการ/076-481424
19 ต.ค. 60
16:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจติดตามฯ อ.ตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า สนจ.อำนวยการ/076-481424
19 ต.ค. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา "บ่อขยะพรุเตียว"
-
ห้องประชุมเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ท้องถิ่นจังหวัดพังงา โทร. 076-481435
20 ต.ค. 60
19:00
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
-ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานฯ
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596
20 ต.ค. 60
10:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจติดตามฯ อ.เกาะยาว
อำเภอเกาะยาว สนจ.อำนวยการ/076-481424
21 ต.ค. 60
10:00
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
-ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596
23 ต.ค. 60
07:30
เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
-
ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
3 ต.ค. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
4 ต.ค. 60
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ต.ค. 60
14:30
- ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
5 ต.ค. 60
09:00
- ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
-
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
5 ต.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 ต.ค. 60
07:00
ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
-
วัดประชุมโยธี สนง.พระพุทธ/076-413908
9 ต.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
9 ต.ค. 60
10:00
- ประธานประชุมหารือการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2560 ณ ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมฯ/481426
10 ต.ค. 60
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
11 ต.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด/076-481455
11 ต.ค. 60
09:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481433
12 ต.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
13 ต.ค. 60
06:30
- ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
13 ต.ค. 60
09:00
- ร่วมประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปค.จังหวัด/076-481455
13 ต.ค. 60
16:00
- ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
-
ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อ.เมืองพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
16 ต.ค. 60
08:10
- ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนา/413910
16 ต.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมสนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
17 ต.ค. 60
09:00
- ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
-
ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
17 ต.ค. 60
14:00
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบภัย
-
ศาลาประชาคมอำเภอท้ายเหมือง สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
18 ต.ค. 60
09:30
- ประธานประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
19 ต.ค. 60
08:30
- ร่วมในการบริจาคโลหิต โครงการจิตอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/411939
19 ต.ค. 60
13:30
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
20 ต.ค. 60
09:00
- ร่วมประชุมซักซ้อมภารกิจการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา/481517
20 ต.ค. 60
19:00
- ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
4 ต.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/ 076-481424
5 ต.ค. 60
14:30
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ
-
ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
6 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา (ด้านอำนวยการและจัดสถานที่และด้านจัดนิทรรศการ)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 ต.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมติดตามโครงการงบประมาณปี 61 ของอำเภอกะปงและอำเภอตะกั่วป่า
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
6 ต.ค. 60
07:00
ร่วมพิธีตักบาตรเทโว
-
วัดประชุมโยธี สนง.พระพุทธ/076-413908
7 ต.ค. 60
08:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนาา
-
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อ.เกาะยาว จ.พังงา สสจ.พังงา /076-481721
7 ต.ค. 60
14:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สสจ.พังงา /076-481721
8 ต.ค. 60
08:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.ครุระบุรี จ.พังงา รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.ครุระบุรี จ.พังงา
8 ต.ค. 60
14:00
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
-
โรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์ อ.กะปง จ.พังงา สสจ.พังงา / 076-481721
9 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/ 076-481424
9 ต.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
10 ต.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
11 ต.ค. 60
09:00
ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
11 ต.ค. 60
14:00
ประชุมติดตามโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
11 ต.ค. 60
09:00
รายการพบประชาชนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงประจำสัปดาห์
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์/076-481456
12 ต.ค. 60
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/ 076-481424
13 ต.ค. 60
16:00
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ
-
มณฑลพิธีศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนา/076-413910
13 ต.ค. 60
06:30
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
17 ต.ค. 60
08:30
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
-
ณ ห้องสามอ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์ สนจ.อำนวยการ/076-481424
18 ต.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
19 ต.ค. 60
13:30
-ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424