ตารางนัดหมายในปี 2560 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายเอกรัฐ หลีเส็น
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายมานิต เพียรทอง
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพังงา
นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา