ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     


วันที่ เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
22 ก.พ. 60
08:00 - 00:00
ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.พานิชย์ จ.พังงา 076-481741
22 ก.พ. 60
09:00 - 00:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 3
-
ณ ห้องประชุมเต่าทอง รร.บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด
ณ ห้องประชุมเต่าทอง รร.บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด สนง.จ.พังงา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 076-481437
22 ก.พ. 60
10:00 - 00:00
ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
-
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ป้องกันจังหวัด 076-481430
22 ก.พ. 60
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอใบอนุญาต ร่อนแร่ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมปราริฉัตร สนง.อุตสาหกรรม จ.พังงา
ณ ห้องประชุมปราริฉัตร สนง.อุตสาหกรรม จ.พังงา สนง.อุตสาหกรรม076-411403
22 ก.พ. 60
14:00 - 00:00
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
-
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนง.จ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076-481422
22 ก.พ. 60
15:30 - 00:00
ประธานการประชุม ก.จ.จ. ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุม อบจ.พังงา (ห้องเล็ก)
ณ ห้องประชุม อบจ.พังงา (ห้องเล็ก) สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 076-481435
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
22 ก.พ. 60
07:30 - 00:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ร้านที่นี่พังงา
ร้านที่นี่พังงา สนง.พาณิชย์/076 - 481746
22 ก.พ. 60
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
22 ก.พ. 60
10:30 - 00:00
ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่น/076 - 481435
22 ก.พ. 60
14:00 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ(ยุทธศาสตร์)/076 -481422
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
22 ก.พ. 60
07:30 - 00:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ร้านที่นี่พังงา
ร้านที่นี่พังงา พาณิชย์จังหวัด 076-481746
22 ก.พ. 60
13:30 - 00:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลาง
ห้องประชุมศาลากลาง ท้องถิ่นจังหวัด (กง.มาตรฐานฯ)/ 076-481435
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
22 ก.พ. 60
07:30 - 00:00
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ร้านที่นี่พังงา
ร้านที่นี่พังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา/076481746
22 ก.พ. 60
10:00 - 00:00
- กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
-
วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ม.7 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ม.7 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ปค./481430
22 ก.พ. 60
13:30 - 00:00
- ร่วมประชุมหารือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
22 ก.พ. 60
07:30 - 00:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.พานิชย์จังหวัด/076-481741
22 ก.พ. 60
08:30 - 00:00
กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
-
ห้องเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา
ห้องเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา สนจ.(กบค)/076-481437
22 ก.พ. 60
14:00 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.(กยศ)/076-481422