ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     


วันที่ เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ส.ค. 60
00:00 - 00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
-
- -
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ส.ค. 60
09:00 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3
-
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 /092 - 979 5817
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
18 ส.ค. 60
09:00 - 00:00
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
18 ส.ค. 60
11:00 - 00:00
- ประธานประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
18 ส.ค. 60
14:30 - 00:00
- ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา
ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
18 ส.ค. 60 - 19 ส.ค. 60
09:00 - 00:00
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422