ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     


วันที่ เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
27 เม.ย. 60
09:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
27 เม.ย. 60
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ภ.จว.พังงา 076-413570
27 เม.ย. 60
14:30 - 00:00
ประธานการประชุม ศอ.ปส. จ.พง. ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ศอ.ปส.จ.พง. 076-484461
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
27 เม.ย. 60
09:00 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา
ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนจ. (อก.)/076-481424
27 เม.ย. 60
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-413570
27 เม.ย. 60
14:30 - 00:00
ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.พง. ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
27 เม.ย. 60
09:00 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรเอกชน ประจำเดือน เมษายน 2560
-
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา 076-481422
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
27 เม.ย. 60
09:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา
ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
27 เม.ย. 60
13:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุุมศาลากลางจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-413570
27 เม.ย. 60
14:30 - 00:00
- ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.พง. ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
27 เม.ย. 60
09:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
27 เม.ย. 60
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด/076-413570
27 เม.ย. 60
14:30 - 00:00
ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.พง. ประจำเดือนเมษายน 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461