โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 06 มีนาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 60 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document