โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การจัดกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document