โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 โครงการมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 35 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 การจัดงานเจษฎาบดินทร์  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 40 10:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document