รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
07-02-2018
เรื่องประชุม :
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ประธานในที่ประชุม :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
13
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
กลุ่มบุคคล