รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่ใช้ห้อง :
14-03-2018
เรื่องประชุม :
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานในที่ประชุม :
ปลัดจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
เสมียนตราจังหวัด
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
เร่งรัดเบิกจ่ายเงิน ทุกอำเภอ ผู้ร่วมประชุม ปลัดอาวุโส เสมียนตรา
ชื่อผู้จอง :
เสมียนตราจังหวัด