รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่ใช้ห้อง :
17-05-2018
เรื่องประชุม :
การจัดทำเเผนอัคคีภัยศาลากลาง ปี 2561
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราขการจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
35
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังง