รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
17-07-2018
เรื่องประชุม :
การประชุมเพื่อหารือเเนวทางการป้องกันเเละการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดพังงา
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
15
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
เครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์
ชื่อผู้จอง :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังง