รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
20-02-2017
เรื่องประชุม :
ประชุม ก.ช.ภ.จ.
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังง